Welkom bij LUNA, de fusie vereniging van Nederlandstalige abortuscentra. Aan de hand van informatie over de abortuswetgeving, de verschillende abortusmethoden en ‘veelgestelde vragen’ kan je onze werking leren kennen.

Met de website beogen we daarenboven jou - de vrouw met twijfels omtrent haar zwangerschap - zo volledig en professioneel mogelijk te informeren en te begeleiden. Uiteraard kan je voor raad en informatie ook steeds terecht bij één van de aangesloten abortuscentra. LUNA tekent voor een deskundige begeleiding van elke cliënt, gaande van de eerste afspraak tot specifieke nazorg.

In de vorige paragraaf hebben we de omschrijving ‘vrouw met twijfels omtrent haar zwangerschap’ gebruikt. We zijn ons bewust van het feit dat een zwangerschap waarrond twijfel bestaat voor ieder individu een andere betekenis kan hebben. Voor de ene vrouw is een zwangerschap onmiddellijk ongewenst, voor een ander is ze al snel gewenst, soms is een zwangerschap eerst gewenst en later ongewenst of vice versa. Omwille van de veelheid van betekenissen die een zwangerschap kan hebben, zullen we op de abortus.be website afwisselend de termen ongepland, ongewenst, ongewild en onbedoeld gebruiken. 


NIEUWS

Privacy en Disclaimer - LUNA vzw


Abortus.be is eigendom van LUNA vzw, Gouverneur Roppesingel 81, 3500 Hasselt.
LUNA is de fusie vzw van 4 Nederlandstalige abortuscentra in België, erkend door het RIZIV. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden. Met het abortuscentrum van de VUB Dilemma heeft LUNA een inhoudelijk samenwerkingsakkoord.

Gebruik
De website van LUNA is bedoeld voor iedereen die meer informatie of hulpverlening wenst rond ongeplande zwangerschap en abortus.
LUNA streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie steeds hieraan voldoet.
Omdat we streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen we voor duidelijk taalgebruik.
Onze websites hebben een informatief karakter met de bedoeling om mensen, die hulpverlening rond abortus wensen, wegwijs te maken zodat zij een afspraak kunnen plannen bij het LUNA abortuscentrum van hun keuze.
LUNA probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen.
LUNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van zijn websites of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's.

Gebruik naam en logo
LUNA behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op zijn naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van zijn websites. Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de merknamen en logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LUNA. LUNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van zijn naam of logo’s.

Bescherming van persoonsgegevens
LUNA hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.
Als om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan behandelen we dat in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening te realiseren. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden anoniem geregistreerd.

Cookies
De site van LUNA maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website. De bedoeling daarvan is de inhoud van de site te verbeteren en het gebruiksgemak van de site te vergroten. Door de instellingen van uw browser te wijzigen kan u cookies weigeren of verwijderen.
Deze site maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Google Analytics gebruikt daarvoor ‘first-party’ cookies (ga, gid en gat). Als men Google Analytics inzet op een site, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Meer info van Google zelf vindt u op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Suggesties
Alle suggesties die u ons aan de hand doet, worden als niet vertrouwelijk beschouwd. We mogen deze gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behalve de beperkingen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen
Via (hyper)links wordt doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden. We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De links worden ter aanvullende informatie aangeboden.
LUNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op de websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Gebruik bijvoorbeeld volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van abortus.be".

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Stuur hiervoor een mail naar info@abortus.be.
LUNA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen
Heeft u een klacht over onze dienstverlening, vul het klachtenformulier in. Conform de vermelde klachtenprocedure zal deze klacht opgevolgd en binnen de vermelde termijn afgerond worden.
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
Bij het gebruik van deze site aanvaardt u bovenstaande voorwaarden.

 

nederlandstalige abortuscentra in belgië fuseren

Op 1 januari 2018 ging de fusie van 4 Nederlandstalige abortuscentra in België onder de naam LUNA vzw officieel van start. We spreken voortaan van de LUNA abortuscentra in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende. Met het Nederlandstalige abortuscentrum dat onder de koepel van de Vrije Universiteit Brussel opereert, is er een intense en contractueel afgesproken samenwerking.

Wat verandert er? Voor u - onze cliënt – blijft alles zoals het was.

Dankzij de fusie zullen de verschillende LUNA abortuscentra nog beter samenwerken en onder meer met een doordacht vormingsprogramma de beste zorgkwaliteit blijven garanderen.

 

NU ONLINE: ZANZU.BE

Zanzu.be is een website van Sensoa in 13 talen over het lichaam, gezinsplanning, infecties, seksualiteit, relaties en seksuele rechten.

U kunt teksten laten voorlezen in uw eigen taal en woorden over seksuele gezondheid opzoeken in het woordenboek. De vele tekeningen maken alles nog duidelijker.