Het charter van LUNA

Wettelijke context

Dit charter is gebaseerd op het kader waarin de LUNA abortuscentra werken. Deze context is gerelateerd aan de geest van de wet van 3 april 1990 die abortus in België gedeeltelijk en de wet van 15 oktober 2018 die abortus volledig uit het strafrecht haalde, alsook aan de zogenaamde revalidatieovereenkomsten betreffende medisch-psycho-sociale begeleiding bij ongewenste zwangerschap, afgesloten tussen het RIZIV en de ambulante abortuscentra.

Een open en laagdrempelig karakter

De LUNA abortuscentra hebben als zorgcentra een open en laagdrempelig karakter. Dit weerspiegelt zich in de aard van de hulpverlening (medisch en psychosociaal) en ook in de manier waarop hulp geboden wordt.

Doelstelling

Het doel van de hulpverlening is dat elke cliënt zich zal kunnen vereenzelvigen met de beslissing omtrent de zwangerschap. 

Professioneel advies

De onthaalfunctie van een LUNA abortuscentrum is het eerste contact met de ongepland zwangere cliënt, zij het telefonisch of rechtstreeks. Vanaf dit moment wordt de cliënt op een professionele cliëntgerichte en niet-paternalistische manier benaderd. Het hulpaanbod en de procedure worden duidelijk uiteengezet. Het doel is dat de cliënt zich geruggensteund voelt door een structuur die als belangrijkste doel heeft om cliënt- indien nodig - te begeleiden in het beslissingsproces en - indien gewenst – om een zwangerschapsafbreking uit te voeren in optimale omstandigheden.

Hulpverlening op maat

De hulpverlening vertaalt zich in een gediversifieerde aanpak van de problematiek van een ongewilde zwangerschap; in de verschillende fasen van het hulpverleningsproces staan hierbij de behoeften van de individuele cliënt centraal. Dit betekent dat de notie van hulpverlening zo flexibel mogelijk wordt opgevat om elke cliënt in de eigen specifieke context zo goed mogelijk te begeleiden. Het interdisciplinaire team, bestaande uit onder meer artsen, verpleegkundigen en psychosociale medewerkers, realiseert deze benadering mede dankzij een uitgewerkt intern overleg waarin alle facetten van de hulpverlening nauwgezet worden opgevolgd.

Een veilige plek

Het uitgangspunt van de hulpverlening is de ongewilde zwangerschap. Het proces ervan kan maar optimaal verlopen als de betekenis van de zwangerschap binnen de leefwereld van de cliënt de nodige aandacht krijgt. Een LUNA abortuscentrum creëert voor haar cliënten een veilige plek waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor ieders verhaal en waar het de betrachting is dat elke cliënt een antwoord krijgt op alle vragen. Er wordt over gewaakt de grenzen van de cliënt te respecteren, ook wanneer deze kiest slechts minimaal van de aangeboden hulp gebruik te maken.

Informatieopdracht

LUNA en alle LUNA abortuscentra hebben tevens als taak informatie over de hulpverlening in het kader van ongewilde zwangerschap voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Best Practice

Alles is erop gericht de cliënten steeds de best mogelijke zorg te geven. Op medisch en psychosociaal vlak worden nieuwe ontwikkelingen opgevolgd en geïntegreerd in het hulpaanbod. Elk LUNA abortuscentrum treedt op als een permanent lerende organisatie.