Disclaimer

Abortus.be is eigendom van LUNA vzw, Gouverneur Roppesingel 81, 3500 Hasselt. LUNA is de fusie vzw van 4 Nederlandstalige abortuscentra in België, erkend door het RIZIV. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden. Met het abortuscentrum van de VUB Dilemma heeft LUNA een inhoudelijk samenwerkingsakkoord.

Gebruik

De website van LUNA is bedoeld voor iedereen die meer informatie of hulpverlening wenst rond ongeplande zwangerschap en abortus. LUNA streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie steeds hieraan voldoet. Omdat we streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen we voor duidelijk taalgebruik.

Onze websites hebben een informatief karakter met de bedoeling om mensen, die hulpverlening rond abortus wensen, wegwijs te maken zodat zij een afspraak kunnen plannen bij het LUNA abortuscentrum van hun keuze.

LUNA probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen.

LUNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van haar website of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma’s.

Gebruik naam en logo

LUNA behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op haar naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van haar website. Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de merknamen en logo’s zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LUNA. LUNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van haar naam of logo’s.

Bescherming van persoonsgegevens

LUNA hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer. Als om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan behandelen we dat in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening te realiseren. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden anoniem geregistreerd.

Suggesties

Alle suggesties die u ons aan de hand doet, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. We mogen deze gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behalve de beperkingen opgelegd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Via (hyper)links wordt doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden. We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De links worden ter aanvullende informatie aangeboden.

LUNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Gebruik bijvoorbeeld volgende zin “delen van deze tekst werden overgenomen van abortus.be”.

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Stuur hiervoor een mail naar info@abortus.be. LUNA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, vul dan het klachtenformulier in. Conform de vermelde klachtenprocedure zal deze klacht opgevolgd en binnen de vermelde termijn afgerond worden.

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. Bij het gebruik van deze site aanvaardt u bovenstaande voorwaarden.

Privacy & cookie-policy

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, en  zoektermen via ‘first-party’ cookies.
  • Categorie 2: uw e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, adres, telefoonnummer naar aanleiding van het stellen van uw verzoek.

LUNA vzw kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  • tijdens uw registratie en gebruik van de website;
Doeleinden van de verwerking

LUNA vzw zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: Deze site maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Google Analytics gebruikt daarvoor ‘first-party’ cookies. Als men Google Analytics inzet op een site, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Meer info van Google zelf vindt u op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
  • Categorie 2: de beantwoording van door u gestelde verzoeken, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd wordt. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de overeenkomst tussen LUNA vzw en u. Zodra het beantwoorden van uw verzoek afgerond is, zullen uw gegevens (uw mail en ons antwoord erop) verwijderd worden.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LUNA vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@abortus.be, per post naar LUNA vzw Gouverneur Roppesingel 81, 3500 Hasselt of door gebruik te maken van het klachtenformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen: 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, via e-mail: contact@apd-gba.be of via het online klachtenformulier https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan LUNA vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.